กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการสมานฉันท์เพื่อความปรองดองประชาชนในตำบลรายละเอียด :
    

โครงการสมานฉันท์เพื่อความปรองดองประชาชนในตำบล

ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี