กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด :
    

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2563

“กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดด้วยวิถีแห่งความพอเพียง”

ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2563

ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเกตรี ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล