องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงเตี้ย
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
คำนาหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ
E-mail
อายุ
อาชีพ
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เรื่อง
ยื่นคำร้องเพื่อ
รายละเอียด